Privacy Policy

INFORMATIE over de behandeling van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 13/14 van Verordening (EU) nr. 2016/679 “Algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens”.

Geachte gast,

Camping Club S.r.l.  (P.I.: 02559720228) met maatschappelijke zetel in Trento (TN) ITALIË, Via Kufstein 1 , als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, informeert u over het gebruik van de door u verstrekte persoonlijke gegevens en/of over het gebruik ervan voor de reservering en het verblijf in de hotels van de groep.

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens deelt u in overeenstemming met de artikelen 13/14 van de EU-verordening 2016/679 mee dat het de persoonlijke gegevens die u verstrekt of naar u verwijst in overeenstemming met de bepalingen van de wet zal verwerken.

Volgens de wet, zal de verwerking van uw persoonlijke gegevens (persoonlijke gegevens, verblijfsgegevens, contactgegevens, e-mail, cel, gegevens met betrekking tot voorkeuren, boekingsgegevens, gegevens met betrekking tot uw verblijf, navigatiegegevens, etc….) worden gebaseerd op principes van juistheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van de vertrouwelijkheid.

1) Doel van reservering en verblijf

Wij informeren u dat de persoonlijke gegevens (ex art. 4 lid 1Reg. EU 2016/679) die u tijdens de boeking en/of verblijf heeft verstrekt of naar u heeft verwezen, worden verwerkt voor de levering van de gevraagde hotel- en spa-diensten.

De rechtsgrondslag voor deze behandeling is de noodzaak om contractuele en/of precontractuele verplichtingen na te komen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van EU-verordening 2016/679 en de noodzaak om wettelijke verplichtingen na te komen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), van EU-verordening 2016/679. Wij informeren u dat de verstrekking van deze persoonlijke gegevens is essentieel voor de levering van hotel-en spa-diensten, in het geval van het niet verstrekken van gegevens, kan het bedrijf niet in staat zijn om alle of een deel van de gevraagde diensten te leveren.

Persoonsgegevens mogen worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is voor de in dit punt genoemde doeleinden en voor de wettelijke opslagverplichtingen en de in de artikelen 2936 e.v. van het Italiaanse burgerlijk wetboek genoemde verjaringstermijnen.

2) Doel van het opstellen van profielen en het in de handel brengen (facultatief)

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming kunnen de persoonlijke gegevens (ex art. 4 lid 1 reg. EU 2016/679) die u tijdens de boeking en/of het verblijf heeft verstrekt of naar u heeft verwezen, worden verwerkt voor de volgende aanvullende doeleinden:

 1. A) Directe “marketing”-activiteiten door het verzenden van reclame/promotiemateriaal per gewone post; e-mail, sms/mms, mobiele toepassingen of andere digitale communicatiekanalen.
 2. B) activiteiten op het gebied van klantprofilering gericht op het verbeteren van het aanbod van goederen en diensten van Camping Club S.r.l. (klantenprofilering).

 

Wij willen u erop wijzen dat de bovenstaande behandelingen kunnen worden beheerd om uw consumptiekeuzes te begrijpen, zodat Camping Club S.r.l.’s commerciële beleid en diensten effectiever worden. Als gevolg hiervan ontvangt u kortingen, aanbiedingen of promoties die zijn afgestemd op uw voorkeuren en consumptie.

Het verstrekken van gegevens voor de in paragraaf A) – B) hierboven genoemde doeleinden is gratis en optioneel, zodat alle hotel- en spa-diensten ook kunnen worden verstrekt, zelfs in het geval dat u weigert toestemming te geven voor de verwerking voor de in dit punt 2) genoemde doeleinden.

De rechtsgrond voor de verwerking is de uitdrukkelijke toestemming die wordt verleend door het aankruisen van de juiste vakjes en het invullen van de dubbele opt-in-procedure. De persoonlijke gegevens ex art. 4 lid 1 Reg. UE 2016/679 verstrekt door u of verwijzend naar u, zal worden verwerkt in overeenstemming met de aanwijzingen van de wet voor een tijd in overeenstemming met de uitvoering van de doeleinden aangegeven in dit punt 2) met inachtneming van het beginsel van het evenwicht tussen de legitieme belangen van de eigenaar van de behandeling met de rechten en vrijheden van de klant als betrokkene. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke termijnen, of bij gebrek aan specifieke regels worden uw gegevens verwerkt zolang dit nodig is voor de uitvoering van marketing en profilering, de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens garandeert dat de gegevens niet voor onbepaalde tijd worden verwerkt.

Wij wijzen u erop dat u te allen tijde uw toestemming voor de in dit punt 2) bedoelde activiteiten kunt intrekken door middel van een eenvoudige informele schriftelijke mededeling aan de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, zoals hieronder gespecificeerd.

In overeenstemming met de wet is elke behandeling die vóór de herroeping is uitgevoerd, voorbehouden.

Hieronder vindt u meer informatie en verduidelijkingen voor zowel de in punt 1) als de in punt 2) genoemde behandelingen:

– De door u verstrekte of naar u verwijzende persoonsgegevens kunnen gedeeltelijk of volledig geautomatiseerd worden verwerkt met behulp van papieren, elektronische en/of magnetische media.

– Persoonlijke gegevens worden niet verspreid, maar kunnen worden gecommuniceerd of onder de aandacht worden gebracht van speciaal opgeleide operatoren die deel uitmaken van het personeel van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens en / of externe partijen die met het bedrijf samenwerken als managers of onafhankelijke verantwoordelijken voor de verwerking, zoals, maar niet beperkt tot:

* Bedrijven, bedrijven en/of freelancers voor de verwerking en het beheer van persoonsgegevens;

* Bedrijven, firma’s en/of freelancers voor advies- en/of managementactiviteiten op technisch, bedrijfs- en IT-gebied;

* Andere onderwerpen aan wie de communicatie noodzakelijk is voor de correcte en volledige uitvoering van de contractuele relatie en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of om de gespecificeerde doelen na te streven.

– Wij informeren u dat de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens externe managers heeft aangesteld die mogelijk computerapparatuur hebben in landen buiten de Europese Unie en dat de gegevens daarom in die landen kunnen worden verwerkt, maar wij wijzen erop dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt in derde landen die een besluit van toereikendheid van de Europese Commissie en garanties van veiligheid bij de verwerking hebben verkregen, voor eventuele verduidelijking en verzoek kan contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op de hieronder vermelde adressen.

– Wij informeren u ook dat het uw recht is om het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, rectificatie, annulering, beperking van de behandeling, is ook uw recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonlijke gegevens en het recht op portabiliteit uit te oefenen. De rechten waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen, kunnen worden uitgeoefend zoals bepaald in de artikelen 15, 16, 17, 18, 20, 21 EU Reg. 2016/679 die wij voor uw gemak samen met deze informatiemelding reproduceren. Alle rechten kunnen worden uitgeoefend tegen het bedrijf Eigenaar van de behandeling, het is ook uw recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit van controle als bedoeld in de geldende nationale wetgeving.

– Voor meer informatie en om bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Data Controller (Camping Club S.r.l.), beschikbaar op Via Kufstein 1, 38121 Trento (TN) ITALY, of per telefoon op 0461 706290 of per e-mail op info@campingclub.it

Camping Club S.r.l.

*Deze informatienota is een aanvulling en aanvulling op de elementen die de geïnteresseerde reeds bekend zijn.

UITTREKSEL UIT DE EU-VERORDENING 679/2016

Artikel 15 Recht van toegang van de betrokkene De betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en tot de volgende informatie: (a) de doeleinden van de verwerking; (b) de betrokken categorieën persoonsgegevens; (c) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name wanneer zij ontvangers uit derde landen of internationale organisaties zijn of zullen worden verstrekt; (d) indien mogelijk, de beoogde bewaringstermijn voor de persoonsgegevens of, wanneer dat niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die termijn vast te stellen; (e) het bestaan van het recht van de betrokkene om de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te beperken of zich tegen de verwerking ervan te verzetten; h) het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, met inbegrip van het opstellen van profielen als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, en, ten minste in dergelijke gevallen, zinvolle informatie over de gebruikte logica en het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. 2. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over het bestaan van passende waarborgen in de zin van artikel 46 met betrekking tot de doorgifte. 3. 3. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt een kopie van de verwerkte persoonsgegevens. In het geval van verdere kopieën op verzoek van de betrokkene kan de verantwoordelijke voor de verwerking een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratieve kosten. Indien de betrokkene het verzoek langs elektronische weg indient, wordt de informatie in een algemeen gebruikt elektronisch formaat verstrekt, tenzij de betrokkene anders bepaalt. 4. 4. Het recht op een kopie als bedoeld in lid 3 doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

Artikel 16 Recht op correctie De betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de rectificatie van onjuiste hem betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om de integratie van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Artikel 17 Het recht om persoonsgegevens te wissen (“recht om te worden vergeten”) 1. De betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van hem/haar betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verkrijgen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien een van de volgende redenen bestaat: a) de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 119/43 b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking; c) de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2; e) persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen 2. 2.     Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en krachtens lid 1 verplicht is deze te wissen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens te informeren over het verzoek van de betrokkene om elke link, kopie of reproductie van zijn persoonsgegevens te wissen. 3. 3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing voor zover verwerking noodzakelijk is: b) voor de uitvoering van een wettelijke verplichting tot verwerking overeenkomstig de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen; d) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht het bereiken van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk of ernstig nadelig kan maken, of e) voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Artikel 18 Beperking van het recht op behandeling De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet: (b) de verwerking is onwettig en de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwijdering van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; d) de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke voorrang hebben op die van de betrokkene. 2. Wanneer de verwerking overeenkomstig lid 1 beperkt is, worden deze persoonsgegevens, behalve voor opslagdoeleinden, alleen verwerkt met de toestemming van de betrokkene of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of met het oog op de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat. L 119/44 NL Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2016 3. De betrokkene die de beperking van de behandeling overeenkomstig lid 1 heeft gekregen, wordt door de verantwoordelijke voor de verwerking ingelicht voordat de beperking wordt opgeheven.

Artikel 20 Recht op meeneembaarheid van gegevens De betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en heeft het recht deze gegevens ongehinderd door de voor de verwerking verantwoordelijke aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven indien: a) de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), en b) de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt. 2. Bij de uitoefening van hun rechten met betrekking tot de overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig lid 1 heeft de betrokkene het recht om de rechtstreekse overdracht van persoonsgegevens van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te verkrijgen, voor zover dit technisch mogelijk is. 3. 3. De uitoefening van het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht laat onverlet onverminderd artikel 17. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen. 4. 4. Het in lid 1 bedoelde recht laat de rechten en vrijheden van anderen onverlet.

De betrokkene heeft het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e) of f), met inbegrip van het opstellen van profielen op basis van die bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke onthoudt zich van verdere verwerking van persoonsgegevens, tenzij hij het bewijs levert van legitieme redenen voor de verwerking die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte. 2. Wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben voor dergelijke doeleinden, inclusief het opstellen van profielen voor zover deze betrekking hebben op dergelijke direct marketing doeleinden. 3. 3. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. 4.5.2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 119/45 4. Het in de leden 1 en 2 bedoelde recht wordt uitdrukkelijk onder de aandacht van de betrokkene gebracht en wordt uiterlijk bij de eerste communicatie met de betrokkene duidelijk en afzonderlijk van andere informatie gepresenteerd. 5. 5. In het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij en onverminderd Richtlijn 2002/58/EG kan de betrokkene zijn recht van bezwaar met behulp van technische specificaties op geautomatiseerde wijze uitoefenen. 6. 6. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, behalve wanneer deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje met een tekenreeks die naar uw computer wordt gestuurd wanneer u een website bezoekt. Wanneer u dezelfde website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat die website uw browser herkent. Cookies zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen om het apparaat van een gebruiker te herkennen. Met cookies kunt u efficiënt tussen pagina’s navigeren en uw voorkeuren onthouden. De cookies die in het kader van onze activiteiten naar uw computer worden gestuurd, worden verwerkt in overeenstemming met de principes van correctheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten. Deze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op, dus de cookies die wij gebruiken zijn niet toe te schrijven aan een bepaalde persoon en dus niet aan u.

Deze site maakt gebruik van technische cookies in overeenstemming met art. 122, lid 1, van wetsbesluit nr. 196/2003. Deze cookies zijn van vitaal belang voor de werking van onze website. Zonder hen zou je er niet door kunnen navigeren en sommige functies ervan niet kunnen gebruiken. Wij gebruiken sessiecookies (die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en verdwijnen wanneer de browser wordt gesloten) die strikt beperkt zijn tot de overdracht van sessie-identifiers (bestaande uit willekeurige getallen die door de server worden gegenereerd) die nodig zijn voor een veilige en efficiënte navigatie van de site. Essentiële cookies stellen u in staat om van pagina tot pagina van het boekingsproces de informatie te onthouden die u verstrekt, of om te navigeren aan de hand van een aantal geselecteerde criteria om de service die wij u willen bieden te verbeteren (zoals het onthouden van de taal van uw voorkeur of de producten die u wilt kopen).

Als u wilt, kunt u cookies op uw computer toestaan, blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen. Hieronder vindt u de procedure afhankelijk van het type browser dat u gebruikt:

Firefox:

 1. Open Firefox
 2. 2. Druk op de knop “Alt” op het toetsenbord
 3. 3. Selecteer in de werkbalk bovenaan uw browser “Extra” en vervolgens “Opties”.
 4. 4. Selecteer vervolgens het tabblad “Privacy”.
 5. 5. Ga naar “Geschiedenisinstellingen:” en vervolgens naar “Aangepaste instellingen gebruiken”. Verwijder het vinkje bij “Accepteer cookies van sites” en sla uw voorkeuren op.

Meer informatie is te vinden op deze link https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20e%2020deactivate%20i%20cookie.

Internet Explorer:

 1. Internet Explorer openen
 2. 2. Klik op de knop “Tools” en vervolgens op “Internet Options”.
 3. 3. Selecteer het tabblad “Privacy” en beweeg de schuifbalk naar het niveau van privacy dat u wilt instellen (naar boven om alle cookies te blokkeren of naar beneden om alle cookies toe te staan).
 4. 4. Klik vervolgens op OK

Meer informatie is te vinden op deze link http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Google Chrome:

 1. Open Google Chrome
 2. 2. Klik op het “Tools”-pictogram
 3. 3. Selecteer “Instellingen” en vervolgens “Geavanceerde instellingen”.
 4. 4. Selecteer “Inhoudelijke instellingen” onder “Privacy”.
 5. 5. In het tabblad “Cookies” kunt u de selectie van cookies ongedaan maken en uw voorkeuren opslaan

Meer informatie is te vinden op deze link https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl.

Safari:

 1. Open Safari
 2. 2. Kies “Voorkeuren” in de werkbalk en selecteer vervolgens het paneel “Beveiliging” in het volgende dialoogvenster
 3. 3. In de rubriek “Cookies accepteren” kunt u aangeven of en wanneer Safari cookies van websites moet opslaan. Voor meer informatie klik op de Help knop (gemarkeerd met een vraagteken).
 4. 4. Voor meer informatie over de cookies die op uw computer zijn opgeslagen, klikt u op “Cookies tonen”.

Meer informatie is te vinden op deze link https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Als u de Opera-browser gebruikt, kunt u op deze link http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html informatie vinden over het in- en uitschakelen van cookies.

Het accepteren van cookies is geen noodzakelijke voorwaarde om onze website te kunnen bezoeken. Weigering om dit te doen kan echter een deel van de functionaliteit van de site in gevaar brengen.

De gegevens in de cookies kunnen worden doorgegeven aan specifieke onderwerpen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; in geen geval zullen ze worden verspreid.

De houder van de verwerking van de persoonsgegevens is Camping Club S.r.l. – Via Kufstein 1 – 38121 Trento – Italië.

U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking om uw rechten uit te oefenen, zoals bepaald in artikel 7 van wetgevingsdecreet nr. 196/2003.

Wanneer u onze site bezoekt, worden ook cookies van derden, zoals de cookies die op uw computer zijn opgeslagen, op uw computer opgeslagen:

Cookie Analytics, die op uw terminal worden geïnstalleerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die geen persoonlijke identificatie van gebruikers mogelijk maakt en worden opgeslagen op de servers van Google. Voor meer informatie over het verzoek om toestemming en informatie verwijzen wij u naar de algemene regels van Google op http://www.google.it/policies/privacy/ en http://www.google.com/intl/it_en/analytics/learn/privacy.html.

Om het gebruik van uw gegevens door Google Analytics te voorkomen, verwijzen wij u naar deze link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

De DoubleClick cookie van “Google” wordt gebruikt om functies zoals remarketing voor producten zoals AdWords op Google’s Display Network mogelijk te maken. Voor meer informatie en wijziging van deze informatie kunt u de link www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html bezoeken.

ERVARINGEN IN DE OMGEVING

Tal van dagelijkse activiteiten om Valsugana en Trentino te ontdekken.

Ontdek

Werk bij ons?